Information om personuppgiftsbehandling

På den här sidan hittar du information om personuppgiftsbehandling hos Hela Försäkring AB och de försäkringsgivare vars försäkringar Hela Försäkring AB förmedlar eller tidigare har förmedlat.


Integritetspolicy, Hela Försäkring AB

För oss är en korrekt behandling av dina personuppgifter en prioriterad fråga. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och hanterar dina personuppgifter, vilka val och möjligheter du har, och hur du kan utöva dina rättigheter. Denna integritetspolicy riktar sig till våra kunder, potentiella kunder, jobbsökande, leverantörer och affärspartners och besökare på webbplatsen. Kompletterande information finns i vår information om Cookies.

Vilken typ av personuppgifter samlar vi in?

För att kunna erbjuda dig bra produkter, tjänster och erbjudanden samlar vi in tre typer av personuppgifter om dig; kunduppgifter, hälsouppgifter och övriga personuppgifter.

Kunduppgifter

Kunduppgifter är personuppuppgifter som är kopplat till ditt försäkringsavtal, exempelvis kontaktuppgifter, personnummer, kontouppgifter och andra uppgifter av administrativ natur. Det kan även vara uppgifter om vilka försäkringar du har, beställningar och annan information som du lämnat vid dina kontakter med oss.

Hälsouppgifter

Hälsouppgifter är personuppgifter om din hälsa. Vi samlar endast in dina hälsouppgifter i samband med att vi i) ställer kvalificeringsfrågor för vissa försäkringar (se nedan) eller ii) genomför en behovsanalys för att se om den eller de försäkringar vi förmedlar är lämpliga för dig, detta är något vi måste göra enligt lag.

Övriga personuppgifter

Övriga personuppgifter är uppgifter som exempelvis webbloggar, inspelningar eller dokumentation avseende den försäkringsrådgivning vi har lämnat till dig.

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

För att kunna tillhandahålla dig våra produkter och tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter. Nedan följer exempel på hur vi samlar in dina personuppgifter, för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter och med stöd av vilken rättslig grund vi gör detta. Vi uppger också hur länge vi sparar dina personuppgifter i våra system.

Våra kunder

Tillhandahållande av försäkringsavtal

Vi behandlar dina kunduppgifter för att identifiera dig som kund och för att kunna förmedla försäkringar till dig och därefter för att kunna hjälpa dig att upprätthålla ditt försäkringsskydd. Vi behandlar även kunduppgifter för att ta betalt för de försäkringsprodukter som vi har förmedlat till dig, för att hantera dina fakturor och betalningar och för att hantera klagomål och reklamationer. För att säkerställa att vi alltid har korrekta uppgifter om dig så hämtar vi även in dina personuppgifter från externa källor, exempelvis publikt tillgängliga personregister som SPAR. De rättsliga grunderna för denna behandling är fullgörande av försäkringsavtalet och försäkringsförmedlingen samt fullgörande av rättsliga förpliktelser. Kunduppgifterna sparas så länge du är kund hos oss och därefter som längst 24 månader efter det att avtalsförhållandet har upphört. Undantag gäller för sådana kunduppgifter som måste sparas enligt lag, exempelvis bokföringslagen eller lagen om försäkringsförmedling.

När vi förmedlar försäkringar ska vi enligt lag genomföra en behovsanalys. Beroende på vilken typ av försäkring vi förmedlar kan vi komma att ställa frågor avseende din hälsa för att bedöma om den aktuella försäkringen är lämplig för dig. Med anledning av detta kan vi komma att behandla hälsouppgifter om dig. Den rättsliga grunden för denna behandling är ditt uttryckliga samtycke. Hälsouppgifterna sparas så länge du är kund hos oss och därefter som längst 24 månader efter det att avtalsförhållandet har upphört. Undantag gäller för sådana hälsouppgifter som måste sparas enligt lag, exempelvis lagen om försäkringsförmedling.

Annan kommunikation och inspelning av samtal

Vi behandlar dina kunduppgifter i samband med annan kommunikation med dig, exempelvis när vi skickar information om och är i kontakt med dig i frågor angående ditt försäkringsavtal. Den rättsliga grunden för denna behandling är fullgörande av försäkringsavtalet och försäkringsförmedlingen. Kunduppgifterna sparas så länge du är kund hos oss och därefter som längst 24 månader efter det att avtalsförhållandet har upphört. Undantag gäller för sådana kunduppgifter som måste sparas enligt lag, exempelvis lagen om försäkringsförmedling.

När du ringer till vår kundservice, kan samtalet komma att spelas in. När du chattar med vår kundservice kan de skrivna texterna analyseras. Det här gör vi för att utbilda våra medarbetare, förbättra vårt talsvar och vårt arbetssätt för att på så vis alltid kunna hjälpa dig på bästa sätt. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att utbilda våra kundservicemedarbetare och säkra kvalitén av kundservice arbete. De samtal som spelas in av vår kundservice raderas som huvudregel efter 30 dagar. Chattkonversationer med vår kundservice raderas som huvudregel efter sju dagar.

För det fall du ringer vår kundservice och vi förmedlar en försäkring till dig eller om du har frågor avseende en befintlig försäkring vi förmedlat till dig spelas samtalet in i syfte att dokumentera de råd våra försäkringsförmedlare lämnar dig avseende ditt försäkringsavtal. Det här gör vi för att dokumentera vad vi kommit överens om för att på så vis alltid kunna hjälpa dig på bästa sätt. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att dokumentera de råd vi har lämnat till dig i syfte att fullgöra våra krav på dokumentation. Dessa samtal sparas som längst 24 månader efter det att avtalsförhållandet har upphört. Undantag gäller för sådana kunduppgifter som måste sparas enligt lag, exempelvis lagen om försäkringsförmedling.

Arkivering

Vi arkiverar dina kunduppgifter och andra relevanta uppgifter som du har lämnat till oss. Detta gör vi för att kunna hjälpa dig med eventuella reklamationer, uppfylla lagkrav samt utreda, försvara och göra gällande eventuella rättsliga anspråk. De rättsliga grunderna för denna behandling är fullgörande av försäkringsavtalet, vårt berättigade intresse att utreda, försvara och göra gällande rättsliga anspråk samt att fullgöra rättsliga förpliktelser. Personuppgifterna arkiveras upp till tio år efter det att avtalsförhållandet har upphört.

Kundundersökningar

Vi genomför kundundersökningar för att utveckla vår verksamhet, våra produkter och tjänster. Vi kan till exempel komma att ringa dig för en kundnöjdhetsundersökning efter du har pratat med vår kundtjänst. I samband med detta kan vi komma att samla in uppgifter som kan vara relevanta för den specifika undersökningen från dig. Dessa uppgifter kan innehålla personuppgifter. Vi kan även komma att använda andra typer av kunduppgifter i samband med kundundersökningar. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att utvärdera, utveckla och förbättra våra produkter och tjänster med stöd av kundundersökningar. Lagringstiderna för de personuppgifter som används för dessa ändamål varier beroende på typ av undersökning, men sparas huvudregel längst i 60 dagar.

Utveckling av produkter och tjänster

Vi behandlar olika typer av kunduppgifter för att utveckla och hantera vår verksamhet, våra produkter och tjänster. I detta syfte kan vi även komma att sammanställa avidentifierad statistik för analysbehov. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att utvärdera, utveckla och förbättra våra produkter och tjänster med stöd av kundanalys. Personuppgifterna som används för dessa ändamål sparas så länge du är kund hos oss. Avidentifierad statistik kan även komma att behållas efter att avtalsförhållandet har upphört.  

Direktmarknadsföring

Vi behandlar olika typer av kunduppgifter för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster direkt till dig. Du kan få marknadsföring via exempelvis brev, telefon, sms och e-post. I detta syfte kan vi även komma att sammanställa statistik för analysbehov. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att marknadsföra våra produkter och tjänster. Du kan alltid avbeställa sådan marknadsföring genom att följa anvisningarna i det brev, sms eller e-postmeddelande som vi har skickat till dig, eller genom att be den person som ringt dig att spärra ditt nummer för framtida samtal. Personuppgifterna som används för detta ändamål sparas så länge du är kund hos oss och därefter som huvudregel längst 90 dagar efter det att avtalsförhållandet har upphört.

Säkerhet och skydd för våra medarbetare

Vi behandlar dina kunduppgifter i syfte att förhindra missbruk av våra produkter och tjänster samt för att upptäcka och förhindra bedrägerier och liknande. De rättsliga grunderna för denna behandling är fullgörande av försäkringsavtalet och försäkringsförmedlingen, vårt berättigade intresse att skydda våra medarbetare och att upprätthålla en lämplig säkerhetsnivå, samt att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk. Kunduppgifterna som används för dessa ändamål sparas så länge det är aktuellt i det enskilda fallet.

Vi spelar in telefonsamtal och lagrar chattkonversationer som utgör hot eller trakasserier i syfte att skydda våra medarbetare och anmäla lagöverträdelser till ansvariga myndigheter. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att skydda våra medarbetare, att upprätthålla en lämplig säkerhetsnivå samt att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk. Vi sparar personuppgifter som behandlas i samband med detta ändamål så länge det aktuellt i det enskilda fallet.

Efterlevnad av lagar

Som försäkringsförmedlare har vi en skyldighet att uppfylla lagstadgade dokumentationskrav. I syfte att uppfylla dessa krav samlar vi in och lagrar dokumentation avseende all försäkringsrådgivning som vi har lämnat dig. Den rättsliga grunden för denna behandling är att fullgöra rättsliga förpliktelser. Denna dokumentation sparas så länge du är kund hos oss och därefter som längst 24 månader efter det att avtalsförhållandet har upphört. Undantag gäller för sådana kunduppgifter som måste sparas enligt lag, exempelvis lagen om försäkringsförmedling.

Rättsliga anspråk

Vi kan komma att behandla personuppgifter om dig i samband med handläggning av rättsliga anspråk, som du, personligen eller för ett företag, riktar mot oss. Behandlingen sker då i syfte att utreda och ta ställning till ditt krav. Omvänt kan personuppgifter komma att behandlas i syfte att handlägga rättsliga anspråk som vi kan ha på en person eller ett företag. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk. Vi sparar personuppgifter som behandlas i samband med detta ändamål så länge det aktuellt i det enskilda fallet.

Vidarerapportering till försäkringsgivare

Som försäkringsförmedlare förmedlar vi försäkringar från olika försäkringsbolag (som också kallas för försäkringsgivare) och bistår dessa bolag vid förvaltning och fullgörande av dessa försäkringsavtal. Detta innebär att vi lämnar vidare dina kunduppgifter i syfte att du ska kunna erhålla försäkringsskydd och för att fullgöra försäkringsavtalet. Vi rapporterar dock inte vidare dina hälsouppgifter eller dokumentation avseende rådgivningssamtalet till försäkringsgivaren. Vi är inte ansvariga för den behandling av dina kunduppgifter som sker hos försäkringsgivaren, exempelvis när en inträffad skada ska regleras. Det är istället försäkringsgivaren som ansvarar för denna behandling av dina kunduppgifter. Du kan läsa mer om vår vidarerapportering till försäkringsgivare under rubriken Vem är personuppgiftsansvarig.

Potentiella kunder

Direktmarknadsföring via telefon

I syfte att kontakta dig via telefon för marknadsföringssamtal samlar vi in dina kontaktuppgifter från publikt tillgängliga personregister som exempelvis SPAR, Bisnode och UC. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att marknadsföra våra produkter och tjänster. Kontaktuppgifterna raderas efter 90 dagar.

När vi ringer dig i syfte att marknadsföra och sälja dig våra produkter och tjänster kan samtalet komma att spelas in. Detta gör vi i syfte att dokumentera de råd våra försäkringsförmedlare lämnar dig avseende våra produkter och tjänster och för att dokumentera vad vi kommit överens om under samtalet. De rättsliga grunderna för denna behandling är samtycke. Om du blir kund hos oss sparas inspelningarna som längst 24 månader efter det att avtalsförhållandet har upphört. Om du inte blir kund hos oss raderas inspelningen direkt. Undantag gäller för sådana kunduppgifter som måste sparas enligt lag, exempelvis lagen om försäkringsförmedling.

Försäkring via webbsidan

När du har frågor om eller vill teckna en försäkring via vår webbplats samlar vi in de personuppgifter som du lämnar till oss via våra formulär. Dessa personuppgifter behöver vi för att kunna identifiera dig och för att kunna erbjuda dig våra produkter och tjänster. Den rättsliga grunden för denna behandling är fullgörande av försäkringsavtalet och försäkringsförmedlingen. Om du blir kund hos oss sparas personuppgifterna under pågående kundrelation och därefter som längst 24 månader efter det att avtalsförhållandet har upphört. Undantag gäller för sådana kunduppgifter som måste sparas enligt lag, exempelvis lagen om försäkringsförmedling. Om du avbryter din förfrågan raderas alla personuppgifter som huvudregel efter en dag.  

Jobbsökande

Du kan lämna dina personuppgifter till oss för att bevaka eller ansöka om lediga anställningar, ansöka om praktikplats eller i samband med att du visar intresse för ett konsultuppdrag för oss. Om du är konsult förekommer det att vi samlar in dina personuppgifter från din arbetsgivare eller från ett bemanningsföretag. Om du söker praktik kan dina personuppgifter ha samlats in från olika utbildningsarrangörer. Vi behandlar personuppgifterna i syfte att utvärdera om vi kan erbjuda dig en anställning, ett uppdrag eller en praktikplats hos oss och eventuellt administrera din anställning, ditt uppdrag eller din praktikplats. När det gäller jobbsökande är den rättsliga grunden för denna behandling att ingå ett anställningsavtal. Avseende konsulter är personuppgiftsbehandlingen nödvändig för det berättigade intresset att kunna ingå och administrera uppdragsavtalet med konsultföretaget och rörande praktikanter vårt berättigade intresse av att administrera praktikplatser.

När du har bevakat lediga anställningar så sparar vid dina personuppgifter som huvudregel så länge som du prenumererar på bevakningstjänsten. Om du har sökt ett jobb hos oss sparas dina personuppgifter om du blir anställd, och därefter så länge som du har en anställning hos oss. Undantag gäller för sådana personuppgifter som måste sparas enligt lag, exempelvis lagen om försäkringsförmedling. Om du inte blir anställd raderas dina personuppgifter som huvudregel direkt efter att rekryteringen är avslutad. Spontanansökningar, praktikansökningar och ansökningar innehållande personuppgifter om dig som konsult raderas för de fall uppgifterna blir inaktuella.

Leverantörer och affärspartners

Vi behandlar kontaktuppgifter om dig som är kontaktperson eller anställd hos en av våra leverantörer eller affärspartners. Vi gör detta i syfte att ingå, administrera och fullgöra avtalet eller överenskommelsen med leverantören eller affärspartnern. Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse att fullgöra avtalet eller överenskommelsen med leverantören eller affärspartnern. Personuppgifterna som används för detta ändamål sparas så länge du är kontaktperson hos leverantören eller affärspartnern och därefter som längst ett år efter det att avtalsförhållandet har upphört.

Besökare på webbplatsen

Användning av chatt och formulär

När du chattar med vår kundtjänst loggar vi nätidentifierare, tidsstämpel och innehållet i chattkonversationerna. Detta gör vi i syfte att tillgodose säkerheten för våra tjänster. Vi behandlar även dessa personuppgifter för att utbilda våra medarbetare, förbättra vårt talsvar och vårt arbetssätt. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att upprätthålla säkerheten för vår webbplats, utbilda våra kundtjänstmedarbetare och säkra kvalitén av vår kundtjänst. Loggarna raderas som huvudregel efter sju dagar.

När du använder våra formulär på vår webbplats loggar vi de personuppgifter du lämnar till oss. Detta gör vi i syfte att tillgodose säkerheten för våra tjänster. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att upprätthålla säkerheten för vår webbplats, utbilda våra kundtjänstmedarbetare och säkra kvalitén av vår kundtjänst. Loggarna raderas som huvudregel efter sju dagar.

Insamling av webbstatistik och webbloggar

När du besöker vår webbplats samlar vi in webbstatistik som innehåller nätidentifierare, som exempelvis IP-nummer och cookies, samt tidsstämplar. Detta gör vi i syfte att sammanställa statistik över hur många användare som besöker vår webbplats. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att veta hur vår webbplats används. Vi avidentifierar loggarna direkt och inga personuppgifter sparas. 

För att tillgodose säkerheten på vår webbplats samlar vi in webbloggar som innehåller nätidentifierare och tidsstämplar. Webbloggarna kan också användas för att upptäcka eller förhindra olika typer av olaglig användning, för att förhindra missbruk av våra tjänster samt för att upptäcka och förhindra spridning av virus, spam och trojaner. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att upprätthålla säkerheten av vår webbplats. Webbloggarna raderas som huvudregel efter 30 dagar.

Cookies och liknade teknologier

Vår webbsida använder cookies för att behandla dina personuppgifter på det sätt som beskrivs i denna integritetspolicy. Du kan läsa mer om vilka cookies vi använder och för vilka syften i vår information om Cookies.

Vem delar ni mina personuppgifter med?

I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra produkter och tjänster delar vi dina personuppgifter med andra företag som är så kallade personuppgiftsbiträden till oss. När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen, exempelvis för att kunna uppfylla våra åtaganden som försäkringsförmedlare enligt försäkringsavtalet eller för att kunna tillhandahålla dig vår webbplats.

Vi delar även dina personuppgifter med företag eller andra organisationer som är självständigt personuppgiftsansvariga. När dina personuppgifter delas med självständigt personuppgiftsansvariga sker det endast för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden enligt försäkringsavtalet och som försäkringsförmedlare, eller för att vi är skyldiga att göra det enligt lag. Självständigt personuppgiftsansvariga är exempelvis försäkringsbolag eller myndigheter som Finansinspektionen eller Skatteverket.

Det kan förekomma att vi delar dina personuppgifter med andra företag i samband med en potentiell överlåtelse av hela eller delar av vår verksamhet. Den rättsliga grunden för denna delning är vårt berättigade intresse att utveckla och fortsätta med vår verksamhet. Delningen pågår endast så länge förhandlingar för en potentiell överlåtelse är aktuell.

Var behandlar ni mina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Ibland kan vi dock vara tvungna att överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES, exempelvis om vi delar dina personuppgifter med en leverantör som är etablerad eller lagrar personuppgifterna i ett land utanför EU/EES.

Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av så kallade lämpliga skyddsåtgärder. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är standardavtalsklausuler eller bindande företagsbestämmelser. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som har vidtagits eller information om var dessa har gjorts tillgängliga är du välkommen att kontakta oss.  
Information från försäkringsgivare

AmTrust International Underwriters
AIU Dataskyddspolicy

AmTrust Europe Limited
AEL_AmTrusts_AISS_AISN Dataskyddspolicy_3_0 SWE.PDF

Maiden Life Försäkrings AB
A Personuppgiftsbehandling

AXA France
AXA Personuppgiftsbehandling

Axeria Iard
Axeria Personuppgiftsbehandling

Arkiv

Tidigare versioner av Helas information om personuppgiftsbehandling
Arkiv Helas information om personuppgiftsbehandling